ติดต่อสหกรณ์
Posted: admin Date: 2013-10-14 15:03:18
IP: 113.53.93.81
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
     424 ถนนลพบุรีราเมศวร์ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 
โทรศัพท์ 074-582-881 ถึง 4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายธุรการ ต่อ 210,211
  มือถือ 081-8979994
งานฌาปนกิจฯ ต่่อ 209
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ1 : 081-8978884
  มือถือ2 : 093-5791100
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายนิติการ ต่อ 302
  มือถือ 081-8980004
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
  มือถือ 081-9596120
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 062-2436198

website : www.skcooper.com

LineID : @skcoper