การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดย คณะทำงานตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด
Posted: admin Date: 2020-08-26 15:58:56
IP: 180.183.29.150
 
 
 
 
 

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด