การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
Posted: admin Date: 2021-03-02 09:08:14
IP: 180.183.24.21
 
 
 
 
 

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม TR Rock Hill

มีจุดคัดกรอง วัดไข้ จัดประชุมแยกกันเป็นจำนวนทั้งหมด 4 ห้อง เพื่อลดความแออัด

และมีระบบ Video Conference เชื่อมโยงภาพและเสียงถึงกันในแต่ละห้อง

เพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์โควิด19 ในปัจจุบัน