โครงการทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ประจำปี 2564
Posted: admin Date: 2021-12-15 09:37:00
IP: 180.183.31.160
 
 
 
 
 

วันที่ 6-9 ธันวาคม 2564

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด

และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด