การปรับปรุงภูมิทัศน์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
Posted: admin Date: 2022-04-23 13:23:07
IP: 180.183.30.175
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดังนี้

- ติดป้ายชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บริเวณด้านบนของตัวอาคาร

 

- สร้างรั้วล้อมรอบบริเวณสำนักงานสหกรณ์ฯ