ศึกษาดูงานการร่างระเบียบเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
Posted: admin Date: 2022-06-18 12:53:37
IP: 180.183.24.29
 
 
 
 
 

ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2565

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด

และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด