สส.ชสอ. โดย ร้อยตำรวจเอกใจ สิงห์ดำ และคณะ เข้าเยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
Posted: admin Date: 2022-07-12 10:43:36
IP: 14.207.57.247
 
 
 
 
 

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (สส.ชสอ.) โดย ร้อยตำรวจเอกใจ สิงห์ดำ และคณะ เข้าเยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด